ประกาศเทศบาลตำบลวานรนิวาส ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพัฒนาบ่อฝังกลบขยะให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลวานรนิวาส ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพัฒนาบ่อฝังกลบขยะให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)