index

Slider
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ระบบบริหารเว็บไซต์

ท่านคิดว่าเทศบาลตำบลวานรนิวาส ควรเน้นหนักแก้ปัญหาเรื่องใดเป็นอันดับแรก?
4 votes

  ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

ประกาศเทศบาลตำบลวานรนิวาส เรื่อง การประมูลให้เช่าสิทธิการบริหารจัดการห้องน้ำภายในตลาดสดเทศบาลตำบลวานรนิวาส

ประกาศเทศบาลตำบลวานรนิวาส เรื่อง การประมูลให้เช่าสิทธิการบริหารจัดการห้องน้ำภายในตลาด…

ประกาศเทศบาลตำบลวานรนิวาส เรื่อง การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาสัญญาเช่า ประจำปี พ.ศ.2567

ประกาศเทศบาลตำบลวานรนิวาส เรื่อง การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาสัญญาเช่า ประจำปี พ.ศ.2567

  สาระน่ารู้กับองค์กร

รายงานประชุมสภา
รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 : 28 ธันวาคม 65
รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 : 30 กันยายน 65
รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 : 27 กันยายน 65
รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 : 30 สิงหาคม 65
รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 : 10 สิงหาคม 65
รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 : 9 พฤษภาคม 65
รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 : 25 เมษายน 65
รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก : 23 กุมภาพันธ์ 65
รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 : 27 ธันวาคม 64
รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 : 29 กันยายน 64

  ประกาศ / ระเบียบหลักเกณฑ์ / ดาวน์โหลด

ประกาศสภาเทศบาลตำบลวานรนิวาส เชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 : 21 ธันวาคม 65
ประกาศสภาเทศบาลตำบลวานรนิวาส เชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 : 22 กันยายน 65
ประกาศสภาเทศบาลตำบลวานรนิวาส เชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 : 24 สิงหาคม 65
ประกาศสภาเทศบาลตำบลวานรนิวาส เชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 : 1 สิงหาคม 65
ประกาศเทศบาลตำบลวานรนิวาส เรื่อง นโยบายเทศบาลตำบลวานรนิวาส ปลอดบุหรี่ : 19 พฤษภาคม 65
ประกาศสภาเทศบาลตำบลวานรนิวาส เชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 : 3 พฤษภาคม 65
ประกาศสภาเทศบาลตำบลวานรนิวาส เชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 : 19 เมษายน 65
ประกาศสภาเทศบาลตำบลวานรนิวาส เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 และ กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 : 1 มีนาคม 65

  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 

  เว็บบอร์ด-กระดานสนทนา

  หนังสือราชการ สถ.

  FACEBOOK

นายกำจัด ทิพย์สุริย์
นายกเทศมนตรีตำบลวานรนิวาส
โทร.061-0760-782
โทร.081-048-9699

 

ปลัดเทศบาลตำบลวานรนิวาสโทร.082-249-5982

นางสาวไพจิตร  มีพรหม 
รองปลัดเทศบาลตำบลวานรนิวาส
โทร.082-2958255

ร้องทุกข์

โทร.042-791137

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน

ระบบจองคิวห้องประชุม
#
#
#
#
#
#
#
#