index

Slider
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ระบบบริหารเว็บไซต์

ท่านคิดว่าเทศบาลตำบลวานรนิวาส ควรเน้นหนักแก้ปัญหาเรื่องใดเป็นอันดับแรก?
4 votes

  ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

  สาระน่ารู้กับองค์กร

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 8.30 น. เทศบาลตำบลวานรนิวาส และองค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส ร่วมบูรณาการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเราทำ ดี ด้วยหัวใจ เพื่อบำ…

พิธีวางพวงมาลาปิยมหาราช 23

ในวันที่ 23 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลวานรนิวาส นำโดยนางจินตนา ผาอินทร์ วงษ์รัตนะ คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ร่วมพิธีวางพวงมาลาปิยมหาราช 23 ตุลาคม เพื่อน้…

จัดเตรียมสถานที่ในการ จัดงานลอกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

เทศบาลตำบลวานรนิวาส โดยสำนักปลัดเทศบาล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับกองช่าง ออกพื้นที่จัดเตรียมสถานที่ในการ จัดงานลอกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

รายงานประชุมสภา
รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 : 27 ธันวาคม 64
รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 : 29 กันยายน 64
รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 : 27 กันยายน 64
รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 : 18 สิงหาคม 64
รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 : 9 สิงหาคม 64
รายงานการประชุมสภา สมัยประชุม วิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 : 28 มิถุนายน 64
รายงานการประชุมสภา สมัยประชุม วิสามัญ สมัยที่ 1 : 17 มิถุนายน 64
รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 : 24 พฤษภาคม 64
รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก : 11 พฤษภาคม 64
กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยประชุมสามัญ ประจำ พ.ศ.2564 และกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 : 6 พฤษภาคม 64

  ประกาศ / ระเบียบหลักเกณฑ์ / ดาวน์โหลด

ประกาศสภาเทศบาลตำบลวานรนิวาส เชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำ พ.ศ.2564 : 21 ธันวาคม 64
ประกาศสภาเทศบาลตำบลวานรนิวาส เชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำ พ.ศ.2564 : 27 กันยายน 64
ประกาศสภาเทศบาลตำบลวานรนิวาส เชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำ พ.ศ.2564 : 20 กันยายน 64
ประกาศสภาเทศบาลตำบลวานรนิวาส เชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำ พ.ศ.2564 : 13 สิงหาคม 64
ประกาศสภาเทศบาลตำบลวานรนิวาส เชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำ พ.ศ.2564 : 2 สิงหาคม 64
ประกาศสภาเทศบาลตำบลวานรนิวาส เชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำ พ.ศ.2564 : 22 มิถุนายน 64
ประกาศสภาเทศบาลตำบลวานรนิวาส เชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำ พ.ศ.2564 : 11 มิถุนายน 64
ประกาศสภาเทศบาลตำบลวานรนิวาส เชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำ พ.ศ.2564 : 18 พฤษภาคม 64

  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 

  เว็บบอร์ด-กระดานสนทนา

  หนังสือราชการ สถ.

  FACEBOOK

นายกำจัด ทิพย์สุริย์
นายกเทศมนตรีตำบลวานรนิวาส
โทร.061-0760-782
นายปรีดา สุวรรณพรม
ปลัดเทศบาลตำบล
วานรนิวาส
โทร.081-768-2155

นางสาวไพจิตร  มีพรหม

รองปลัดเทศบาลตำบล
วานรนิวาส
โทร.082-2958255

ร้องทุกข์

โทร.042-791137

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน

ระบบจองคิวห้องประชุม
#
#
#
#
#
#
#
#