โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถ.เปรมปรีดาด้านทิศตะวันออก โดยวิธีคัดเลือก

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถ.เปรมปรีดาด้านทิศตะวันออก