การประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำประมวลจริยธรรม และแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ของเทศบาลตำบลวานรนิวาส ประจำปี พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2566 คณะทำงานเพื่อจัดทำประมวลจริยธรรม และแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ของเทศบาลตำบลวานรนิวาส ร่วมกันประชุมจัดทำประมวลจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานครู และพนักงานจ้างตามภารกิจ เพื่อควบคุม กำกับ ส่งเสริมและให้คำแนะนำในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน เทศบาลตำบล
วานรนิวาส สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์ การลงโทษผู้ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง และมีคำวินิจฉัยโดยเร็ว คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรมต่อราชการผู้นั้น