ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินเทศบาลตำบลวานรนิวาสประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 2 ม.ค. – มี.ค. 66

ประกาศแผนการใช้จ่ายเงิน ทต.วานรนิวาส ไตรมาส 2 ม.ค. – มี.ค. 66