เรื่อง รายงานการตรวจสอบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ที่ได้รับการตรวจรับรองจากสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร