ประกาศใช้แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)

ประกาศใช้แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เพิ่มเติม