ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566


– ข้อมูลสถิติการให้บริการของเทศบาาลตำบลวานรนิวาส ประจำปี พ.ศ.2565