กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โครงสร้างการบริหารงาน อำนาจหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับ ต้น) ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบเกี่ยวกับการสาธารณสุขชุมชน การส่งเสริมสุขภาพและอนามัย กองป้องกันโรคติดต่องานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและงานอื่น ๆ เกี่ยวกับการให้บริการสาธารณสุข งานสัตวแพทย์ งานด้านการรักษาพยาบาลในเบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์บริการสาธารณสุข และงานทันตกรรมสาธารณสุข และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย โดยแบ่งหน่วยงานภายในส่วนราชการออกเป็น ๑ ฝ่าย ดังนี้
๔.๑ ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้มีหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น) ทาหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้อานวยการกองสาธารณสุขรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานการเงินและบัญชี งานสุขาภิบาล และอนามัยสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ งานส่งเสริมสุขภาพงานสัตวแพทย์ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งงานในฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ ออกเป็น ๗ งาน ดังนี้
๔.๑.๑ งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบ ด้านงานสารบรรณ งานดูแลรักษา จัดเตรียม และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อและอานวยความสะดวกในด้านต่างๆ งานรักษาความสะอาด ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ งานจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และฎีกาที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมงานควบคุมตรวจสอบการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณรายจ่าย งานจัดทาบัญชีเงินสดประจาวัน และบัญชีแยกประเภท งานจัดทางบประมาณรายรับ รายจ่ายประจาเดือน และงบประมาณสิ้นปี และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๔.๑.๒ งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่รับผิดชอบ งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท งานควบคุมและจัดทาทะเบียนงบประมาณ รายงานจัดทาเช็คและจัดทาเอกสารการจ่ายเงิน งานการจ่ายเงิน และการตรวจสอบหลักฐานใบสาคัญคู่จ่าย งานจัดทาบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท งานจัดทารายงานประจาวัน ประจาเดือน ประจาปี และรายงานอื่น ๆ งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๔.๑.๓ งานสุขาภิบาล และอนามัยสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่รับผิดชอบ งานควบคุมด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ งานควบคุมการประกอบการค้าที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ งานป้องกันควบคุมแก้ไขเหตุราคาญและมลภาวะ งานสุขาภิบาลโรงงาน งานชีวอนามัย งานฌาปนกิจ งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๔.๑.๔ งานรักษาความสะอาด รับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาล งานเก็บรวบรวมขยะมูล งานเก็บขนขยะมูลฝอย งานกาจัดขยะมูลฝอย งานระบายน้า งานกาจัดน้าเสีย งานกวาดล้างทาความสะอาด งานกาจัดสิ่งปฏิกูล งานขนถ่ายสิ่งปฏิกูล และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๔.๑.๕ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ มีหน้าที่รับผิดชอบ งานด้านสุขศึกษางานอนามัยโรงเรียนงานอนามัยแม่และเด็ก งานวางแผนครอบครัว งานสาธารณสุขมูลฐาน งานโภชนาการ งานสุขภาพจิต งานป้องกันและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค งานควบคุมแมลงและพาหนะนาโรค งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ งานป้องกันการติดยาและสารเสพติด งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๔.๑.๖ งานส่งเสริมสุขภาพ ปฏิบัติงานทางส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการดาเนินการด้านปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชนให้มีทัศนคติและพฤติกรรมด้านอนามัยส่วนบุคคลที่ถูกต้อง มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ ดาเนินการสารวจสภาพเขตท้องที่ ปัญหาและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการส่งเสริมสุขภาพ เช่น จานวนประชากร แยกตามกลุ่มอายุ จานวนหญิงมีครรภ์ วัฒนธรรม ประเพณีในเขตครอบคลุมของสถานบริการ ฯลฯ เพื่อกาหนดแผนปฏิบัติการให้บริการอนามัยแม่และเด็ก แก่มารดา ทารก เด็กก่อนวัยเรียนและในวัยเรียน ตลอดจนประชาชนในชุมชน โดยการตรวจสุขภาพ ตรวจเยี่ยมครอบครัว เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค ให้คาแนะนา อบรม สาธิต การรักษาสุขภาพร่างกายให้ปลอดภัย ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และให้บริการการวางแผนครอบครัว ให้สุขศึกษา ให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการ การรักษาความสะอาดเคหะสถานการณ์ป้องกันอุบัติเหตุและโรคภัยไข้เจ็บ อาจปฏิบัติงานรักษาพยาบาล งานสุขาภิบาลงานควบคุมโรค และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
๔.๑.๗ งานสัตวแพทย์ มีหน้าที่รับผิดชอบ งานควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว์ งานควบคุมและรับผิดชอบโรคที่เกิดจากสัตว์ป่าที่นามาเลี้ยง หรือสัตว์ที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ งานระวังและรับผิดชอบโรคในกลุ่มบุคคลซึ่งประกอบอาชีพซึ่งเสี่ยงต่อการติดโรคสัตว์ งานควบคุมการฆ่าสัตว์และ โรงฆ่าสัตว์ งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า งานป้องกันโรคติดเชื้อหรืออันตรายหรือเหตุราคาญจากสัตว์ งานรายงานข้อมูลสถิติและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงานด้านสัตวแพทย์ งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย