กองการศึกษา

โครงสร้างการบริหารงาน กองการศึกษา

กองการศึกษา ให้มีผู้อานวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานศึกษา ระดับ ต้น) ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองการศึกษา รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา โดยให้มีงานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานบริหารวิชาการ งานโรงเรียนงานศึกษานิเทศ งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา งานกิจการศาสนา ส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมงานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียนและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย และแบ่งหน่วยงานภายในส่วนราชการออกเป็น ๑ ฝ่าย ดังนี้
๕.๑ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ให้มีหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม (นักบริหารงานศึกษา ระดับ ต้น) ทาหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้อานวยการกองการศึกษา รับผิดชอบเกี่ยวกับ การกากับดูแลและช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงาน ลูกจ้าง ในฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานการเงินและบัญชี งานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา งานสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิภาพเด็ก และเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่นและชุมชนแออัด การส่งเสริมกีฬา และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งงานในฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ฯ ออกเป็น ๔ งาน ดังนี้
๕.๑.๑ งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบ งานสารบรรณ งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอานวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ งานด้านการประชาสัมพันธ์และอานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการศึกษา งานรวบรวมข้อมูลและจัดทาแผนของกองการศึกษา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนการติดตามและการรายงาน งานการซื้อและการจ้าง งานการซ่อมและบารุงรักษา งานการจัดทาทะเบียนพัสดุงานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ งานการจาหน่ายพัสดุ งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๕.๑.๒ งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่รับผิดชอบ จัดทางบประมาณรายจ่ายเฉพาะของกองการศึกษา งานควบคุมตรวจสอบการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณรายจ่ายงานตรวจสอบฎีกาเบิกเงินและจ่ายเงินของกองการศึกษา งานรับ เบิก จ่าย ตรวจเงิน และเก็บรักษาเงินของกองการศึกษา งานจัดทาบัญชีเงินสดประจาวัน และบัญชีแยกประเภท งานจัดทางบประมาณรายรับ รายจ่ายประจาเดือน และงบประมาณสิ้นปี งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๕.๑.๓ งานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีหน้าที่รับผิดชอบงานสารวจความต้องการและปัญหาทางการศึกษา งานจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา งานการศึกษาปฐมวัย งานโรงเรียน งานกิจการนักเรียน งานการเจ้าหน้าที่ งานให้บริการทางการศึกษาทั่วไป การศึกษานอกโรงเรียน งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และเครือข่ายทางการศึกษา งานประชุม อบรม สัมมนา ประสานงาน และให้บริการทางด้านวิชาการ งานส่งเสริมสุขภาพ และควบคุมมาตรฐานทางการศึกษา งานประสานงานการดาเนินงานด้านวิชาการกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง งานกีฬาและนันทนาการ งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น งานกิจการศาสนา งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๕.๑.๔ งานสันทนาการ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสันทนาการ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยว กับงานศูนย์เยาวชน งานวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น งานสันทนาการโรงเรียน งานสันทนาการชุมชน งานอยู่ค่ายพักแรม งานศิลปหัตถกรรม งานนาฏศิลป์ งานดนตรีและขับร้อง งานอดิเรก งานอ่าน – เขียน – พูด งานกีฬา งานกิจกรรมสันทนาการ งานสังคม งานกิจกรรมพิเศษ งานกิจกรรมเข้าจังหวะ งานบริการอาสาสมัคร งานห้องสมุดประชาชน งานจัดสวนสัตว์ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สาหรับประชาชน งานลูกเสือกาชาดงานการศึกษานอกโรงเรียน งานอนามัยโรงเรียนและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
๕.๑.๕ งานพัฒนาชุมชน ปฏิบัติงานทางการพัฒนาชุมชนซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษาและสันทนาการ การอนามัยและสุขาภิบาลการปกครองท้องถิ่นและความเจริญด้านอื่น ๆ โดยเป็นผู้ประสานงานระหว่างส่วนราชการและองค์การอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นทุกด้าน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
๕.๑.๖ งานสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติงานทางสังคมสงเคราะห์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ผู้มีปัญหาทางสังคม เช่น เด็กและบุคคลวัยรุ่น คนชรา คนขอทาน โสเภณี ผู้ต้องขัง ผู้ป่วยคนพิการและทุพพลภาพ และประชาชนทั่วไปที่ไม่สามารถจะแก้ปัญหาของตนเองและครอบครัว หรือผู้ตกทุกข์ได้ยากในกรณีต่างๆ อันจะมีผลกระทบกระเทือนต่อสังคมโดยส่วนรวม พิจารณาปัญหาและให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือตามหลักการสังคมสงเคราะห์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
๕.๒.๗ งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน งานส่งเสริมและคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน งานให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจนทางด้านอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน อาหารกลางวัน ทุนการศึกษา งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย