กองช่าง

โครงสร้าง / อำนาจหน้าที่การบริหารราชการ กองช่าง

กองช่าง ให้มีผู้อานวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับ ต้น) ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองช่างรับผิดชอบเกี่ยวกับการสารวจ ออกแบบ การจัดทาข้อมูลทางวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบารุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะงานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ามันเชื้อเพลิง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายและแบ่งหน่วยงานภายในส่วนราชการออกเป็น ๑ ฝ่าย ดังนี้
๓.๑ ฝ่ายการโยธา ให้มีหัวหน้าฝ่ายการโยธา (นักบริหารงานช่าง ระดับ ต้น) ทาหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้อานวยการกองช่าง รับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิศวกรรมงานสถาปัตยกรรม งานผังเมือง การควบคุมการออกแบบและก่อสร้างงานโยธา การออกแบบ วางผังหลัก งานธุรการ งานสาธารณูปโภค งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ งานศูนย์เครื่องจักรกล งานควบคุมและตรวจสอบบาบัดน้าเสีย และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งงานออกเป็น ๙ งาน ดังนี้
๓.๑.๑ งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบ ด้านงานสารบรรณ งานดูแลรักษา จัดเตรียม และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อและอานวยความสะดวกในด้านต่างๆ งานรักษาความสะอาดความปลอดภัยของสถานที่ราชการ งานจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และฎีกาที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายภายในกองช่าง งานควบคุมตรวจสอบการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณรายจ่าย งานจัดทาบัญชีเงินสดประจาวัน และบัญชีแยกประเภท งานจัดทางบประมาณรายรับ รายจ่ายประจาเดือน และงบประมาณสิ้นปี และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๓.๑.๒ งานวิศวกรรม มีหน้าที่รับผิดชอบ ออกแบบคานวณด้านวิศวกรรม งานวางแผนโครงการ และการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม งานให้คาปรึกษาแนะนาและบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม งานตรวจ สอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารทางด้านวิศวกรรม งานออกแบบรายการรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม งานออกแบบรายการรายละเอียดเพื่อคานวณ ออกแบบกาหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิศวกรรม งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม งานควบคุมการก่อสร้างในด้านวิศวกรรม
๓.๑.๓ งานสถาปัตยกรรม มีหน้าที่รับผิดชอบ คืองานออกแบบ เขียนแบบทางด้านสถาปัตย กรรมและมัณฑนศิลป์ งานวางโครงการจัดทาผัง และควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมมัณฑนศิลป์ งานให้คาปรึกษาแนะนาด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างด้านสถาปัตยกรรมตามกฎหมาย งานควบคุมการก่อสร้างสถาปัตยกรรม งานออกรายการทางสถาปัตยกรรม งานสารวจข้อมูลเพื่อออกแบบสถาปัตยกรรม งานวิเคราะห์ วิจัย ทางด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ งานให้บริการด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ และด้านต่าง ๆ
๓.๑.๔ งานผังเมือง มีหน้าที่รับผิดชอบ งานวิเคราะห์ วิจัยด้านสิ่งแวดล้อม งานจัดทาผังเมืองรวม งานจัดทาผังเมืองเฉพาะ งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด งานควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะและที่ดินสาธารณประโยชน์ งานสารวจรวบรวมข้อมูลทางด้านผังเมือง งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางบก ทางน้า งานตรวจสอบโครงการพัฒนาผังเมือง งานให้คาปรึกษาทางด้านผังเมือง งานให้คาปรึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อม งานควบคุมให้ปฏิบัติตามผังเมืองรวม งานวิเคราะห์วิจัยงานผังเมือง งานเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย และงานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะงานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๓.๑.๕ งานสาธารณูปโภค มีหน้าที่รับผิดชอบ งานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า เขื่อน และสิ่งติดตั้งอื่น ฯลฯ งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง งานซ่อมบารุงรักษาอาคาร ถนน สะพาน เขื่อน ทางเท้า ฯลฯ งานควบคุมอาคาร สถานที่ งานปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ งานให้คาปรึกษาแนะนาหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง งานควบคุมพัสดุ งานด้านโยธา งานประมาณราคา งานซ่อมบารุงรักษา งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๓.๑.๖ งานสวนสาธารณะ มีหน้าที่รับผิดชอบงานจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่นสวนสาธารณะ สวนสัตว์ สวนหย่อมฯลฯงานควบคุมดูแล บารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ งานดูแล บารุงรักษาต้นไม้ พันธุ์ไม้ต่าง ๆ งานจัดทา ดูแลรักษาเรือนเพาะชา และขยายพันธุ์ไม้ต่าง ๆ งานประดับ ตกแต่งสถานที่อาคารเกี่ยวกับการใช้พันธุ์ไม้ต่าง ๆ
๓.๑.๗ งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ มีหน้าที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับงานติดตั้ง บารุงรักษา ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าอาคาร สถานที่ต่างๆ งานประดับ ตกแต่งสถานที่อาคารเกี่ยวกับการ ใช้ไฟฟ้า งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๓.๑.๘ งานศูนย์เครื่องจักรกล มีหน้าที่รับผิดชอบ ตรวจสอบสภาพของเครื่องจักรให้มีสภาพใช้งานได้ตลอด ควบคุมและตรวจสอบการเบิก–จ่ายวัสดุเกี่ยวกับเครื่องจักร การรายงานผลการปฏิบัติให้ผู้บังคับบัญชา ทาบันทึกและประเมินความเสียหาย วิธีการแก้ไข แนวทางป้องกัน หรืองานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
๓.๑.๙ งานควบคุมและตรวจสอบบาบัดนาเสีย มีหน้าที่ควบคุมรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ออกแบบก่อสร้างระบบการระบายน้าทั่วไป เช่น ท่อ ทาง รางระบายน้าฝน หรือน้าทิ้ง งานควบคุมระบบบาบัดน้าเสียของโรงบาบัดน้าเสียให้มีประสิทธิภาพ สามารถบาบัดน้าเสียให้มีคุณภาพตามมาตรฐานน้าทิ้งก่อนปล่อยน้าทิ้ง งานวิจัย และประเมิน การจัดทาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการกาจัดน้าเสียให้บริการข้อมูลที่จาเป็นต้องใช้ในการวางแผน การศึกษา วิเคราะห์ การเจริญเติบโตของประชากร จานวนผู้ขออนุญาตต่อท่อเชื่อม รวมทั้งการติดตามประเมินผลและการประเมินผล งานตรวจสอบระบบบาบัดน้าเสีย ของอาคาร สถานประกอบการมิให้ปล่อยน้าเสียทาลายสภาพแวดล้อมของธรรมชาติ เช่น ทะเล คูคลอง ที่สาธารณะ รวมทั้งการปล่อยน้าทิ้งลงสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต งานรับเรื่องราวคาร้องขออนุญาตต่อท่อเชื่อมน้าเสียหรือน้าทิ้ง การตรวจสอบเอกสาร รวมทั้งการสารวจทาผังแนวท่อและประมาณการจานวนผู้ขออนุญาต งานบารุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องจักรกล อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับระบบการบาบัดน้าเสีย งานบารุงรักษาและซ่อมแซมอาคาร ท่อน้าเสีย ท่อระบายน้าฝน ท่อระบายน้าโสโครกและท่อน้าทิ้ง งานดูแลรักษาบ่อบาบัดน้าเสีย งานทาความสะอาด ล้างลอกท่อ รางระบายน้าเสีย น้าฝน หรือน้าทิ้ง งานตักขยะในบ่อสูบน้าเสีย บ่อพักและบ่อตักไขมัน งานตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพน้าจากโรงบาบัดน้าเสียและแหล่งน้าธรรมชาติ แหล่งน้าต่างๆควบคุมการใช้สารเคมีต่าง ๆ ในระบบบาบัด น้าเสีย การตรวจสอบ วิเคราะห์คุณภาพน้าเสีย น้าทิ้ง จากสถานประกอบการของเอกชนในรายที่น่าสงสัยหรือประชาชนร้องขอ งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย