กองคลัง

โครงอำนาจหน้าที่การบริหารราชการ กองคลัง

กองคลัง ให้มีผู้อานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับ ต้น) ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ความยาก และคุณภาพของงานสูงมาก ควบคุมและรับผิดชอบบริหารงานการคลัง การเงินและบัญชี การพัสดุ การพัฒนารายได้ การจัดเก็บภาษี ควบคุมกากับดูแลการเบิกจ่ายเงิน การพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง โดยควบคุมหน่วยงานหลายด้าน และปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจานวนมากพอสมควร หรือปฏิบัติงานบริหารงานการคลังในลักษณะผู้ชานาญการและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งงานออกเป็น ๒ ฝ่าย ดังนี้
๒.๑ ฝ่ายบริหารงานคลัง ให้มีหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับ ต้น ) เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของฝ่ายบริหารงานคลัง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย การรับ การนาส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสาคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบาเหน็จ บานาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทา งบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทาบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทางบทดลองประจาปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาล และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายและแบ่งงานออกเป็น ๓ งาน ดังนี้
๒.๑.๑ งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบ ปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานดูแลรักษา จัดเตรียม และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ติดต่อและอานวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ งานจัดทาคาสั่งและประกาศของกอง งานสวัสดิการสังคมของกองหรือฝ่าย งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๒.๑.๒ งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่รับผิดชอบ งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท งานควบคุมและจัดทาทะเบียนงบประมาณ รายงานจัดทาเช็คและจัดทาเอกสารการจ่ายเงิน งานการจ่ายเงิน และการตรวจสอบหลักฐานใบสาคัญคู่จ่าย งานจัดทาบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท งานจัดทารายงานประจาวัน ประจาเดือน ประจาปี และรายงานอื่น ๆ งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๒.๑.๓ งานพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่รับผิดชอบ งานการซื้อและการจ้าง งานการซ่อมและ บารุงรักษา งานการจัดทาทะเบียนพัสดุและทรัพย์สินอื่นๆ งานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ งานการจาหน่ายพัสดุ งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๒.๒ ฝ่ายพัฒนารายได้ แผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน ให้มีหัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ (นักบริหารงานการคลัง ระดับ ต้น ) ทาหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้อานวยการกองคลัง รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของฝ่ายพัฒนารายได้ฯ รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี การพัฒนารายได้ของเทศบา การเร่งรัดหนี้สิน การจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ งานบริการข้อมูลและแผนที่ภาษีของเทศบาล ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องหรือปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายให้บังเกิดผลดีต่อทางราชการ โดยแบ่งงานภายในฝ่ายพัฒนารายได้ ฯ ออกเป็น ๔ งาน ดังนี้
๒.๒.๑ งานพัฒนารายได้ มีหน้าที่รับผิดชอบ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากรค่า ธรรมเนียมต่าง ๆ และรายได้อื่นของเทศบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจรับแบบแสดงรายการคาร้องหรือคาขอของผู้เสีย ภาษีและค่าธรรมเนียม รับชาระเงิน เขียนใบเสร็จรับเงิน และลงบัญชี จัดทาทะเบียนและรายการต่าง ๆ เก็บรักษาหลักฐานการเสียภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ ออกหมายเรียกและหนังสือเชิญพบ ตรวจสอบและประเมินภาษี การเก็บรักษา และนาส่งเงิน เป็นต้น งานการศึกษาวิเคราะห์ วิเคราะห์และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและการจัดหารายได้อื่น ๆ ของเทศบาล งานวางแผนการจัดเก็บรายได้ และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้ งานวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ของเทศบาล งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินผลและกาหนดค่ารายปีของภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีบารุงท้องที่และรายได้อื่น งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชาระภาษีอากร งานจัดทาหนังสือแจ้งให้ผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีทราบล่วงหน้า งานตรวจสอบและจัดทาบัญชีรายชื่อของผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือคาร้องภายในกาหนด และรายชื่อผู้ไม่ชาระภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น ๆ ภายในกาหนดของแต่ละปี งานจัดทาหนังสือเตือนแก่ผู้เสียภาษี กรณีไม่มาชาระภาษี ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นภายในกาหนด งานประสานงานกับฝ่ายนิติการเพื่อดาเนินคดีแก่ผู้ไม่มาปฏิบัติตามกฎหมายภาษีท้องถิ่น (ไม่ยื่นแบบฯ และไม่ชาระภาษี) โดยเสนอให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการ งานเกี่ยวกับการดาเนินการยึดอายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน งานประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการเร่งรัดรายได้ งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๒.๒.๒ งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ มีหน้าที่รับผิดชอบ งานจัดทาประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชาระภาษี งานตรวจสอบและจัดทาบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณจัดเก็บจากทะเบียนคุมผู้ชาระภาษี (ผ.ท.๕) งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สินหรือแนบคาร้องของผู้เสียภาษี ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นๆ งานพิจารณาการประเมินและกาหนดค่าภาษี ค่าธรรมเนียมในเบื้องต้น เพื่อนาเสนอพนักงานเจ้าหน้าที่ งานแจ้งผลการประเมินและค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี งานจัดเก็บและชาระรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น งานลงรายการเกี่ยวกับโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบารุงท้องที่ และภาษีป้ายในทะเบียนเงินผลประโยชน์ และทะเบียนคุมผู้ชาระภาษี (ผ.ท.5) ของผู้เสียภาษีแต่ละรายเป็นประจาทุกวัน งานดาเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี งานเก็บรักษา และการนาส่งเงินประจาวัน งานเก็บรักษาและเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่างๆ งานเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย ๒.๒.๓ งานแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน มีหน้าที่รับผิดชอบ งานคัดลอกข้อมูลที่ดิน งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีบารุงท้องที่ งานตรวจสอบข้อมูลภาคสนามงานตรวจสอบรหัสประจาแปลงที่ดิน การจัดทารายงานเสนองานทะเบียนทรัพย์สิน และงานบริการข้อมูล งานจัดเก็บและบารุงรักษาแผนที่ภาษี
๒.๒.๔ งานบริการข้อมูลและแผนที่ภาษี มีหน้าที่รับผิดชอบ ในกรณีที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีบารุงท้องที่ และข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน งานบริการข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน งานบริการข้อมูล ผู้ชาระทรัพย์สิน งานบริการตรวจสอบข้อมูลและรับรองสาเนางานส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งานประชาสัมพันธ์งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย