สำนักปลัด

โครงสร้างการบริหารงาน สำนักปลัดเทศบาล

 

สำนักปลัดเทศบาล

ให้มีหัวหน้าสานักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น) ปฏิบัติงานในฐานะ หัวหน้าหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบสูง เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสานักปลัดเทศบาล รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กาหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือหน่วยงานใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสานักปลัดเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล โดยแบ่งงานออกเป็น ๒ ฝ่าย ดังนี้
๑.๑ ฝ่ายอานวยการ ให้มีหัวหน้าฝ่ายอานวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น) ทาหน้าที่เป็นผู้ช่วยหัวหน้าสานักปลัด คอยกากับดูแลการปฏิบัติราชการของพนักงาน ลูกจ้างในฝ่ายอานวยการรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ (บริหารงานบุคคล) งานเลขานุการสภาเทศบาล และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งงานในฝ่ายอานวยการออกเป็น ๕ งาน ดังนี้
๑.๑.๑ งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบ งานสารบรรณของเทศบาล งานข้อมูลข่าวสารทั่วไปและงานสารสนเทศ งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอานวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ งานเลขานุการ และงานประชุมสภาเทศบาล คณะเทศมนตรี และพนักงานเทศบาล งานสาธารณกุศลของเทศบาล งานประสานงานหน่วยงานอื่น งานประชาสัมพันธ์ งานการตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสาคัญของทางราชการ งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทาคุณประโยชน์ งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง งานรัฐพิธีราชพิธี งานจัดทาคาสั่งและประกาศของเทศบาล งานรับเรื่องร้องทุกข์และร้องเรียน งานแจ้งมติ ก.ท., ก.ท.จ. ให้กองหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทราบ งานรักษาความสะอาดสถานที่ราชการ งานอื่นที่ไม่มีส่วนราชการใดรับผิดชอบ งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๑.๑.๒ งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่รับผิดชอบ งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง งานบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ งานการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก งานทะเบียนประวัติ และบัตรประวัติคณะเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้าง งานปรับปรุงประสิทธิภาพใน การบริหารงานบุคคล งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี งานแผนอัตรากาลังพนัก งานเทศบาล งานขออนุมัติปรับปรุงตาแหน่งและอัตรากาลัง งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาและดูงานการศึกษาต่อ การขอรับทุนการศึกษางานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง การให้บาเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ งานสวัสดิการพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง งานการลาพักผ่อนประจาปีและการลาอื่น ๆ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๑.๑.๓ งานเลขานุการสภาเทศบาล มีหน้าที่รับผิดชอบการประชุมสภาเทศบาล เช่น บันทึกรายงานการประชุมสภาจัดเตรียมญัตติ กระทู้ ข้อบังคับ การประชุมสภา การติดต่อและอานวยความสะดวกในด้านต่างๆ ของงานเลขานุการและงานประชุมสภาเทศบาล คณะเทศมนตรีและพนักงานเทศบาล ดูแลและควบคุมการดาเนินการในสภาให้ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย และปฏิบัติงานตามนโยบายที่สภากาหนด
๑.๑.๔ งานสารสนเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานทางระบบงานคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีลักษณะ งานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ จัดระบบและวางแผนการประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องจักรประมวลผล การเขียนคาสั่งให้เครื่องจักรประมวลผลทางานตามความต้องการ การส่งเสริม แนะนาอบรมเกี่ยวกับวิธี และขั้นตอนของการประมวลผลด้วยเครื่องจักรการติดตามศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านระบบงานประมวลผลด้วยเครื่องจักร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๑.๑.๕ งานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่รับผิดชอบงานเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล งานเผยแพร่ สนับสนุนนโยบายของเทศบาล จังหวัด และรัฐบาล งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่นงานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วางแผนด้านประชาสัมพันธ์โดยรวบรวมข้อคิดเห็นของประชาชนหรือปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อเสนอแนะฝ่ายบริหารพิจารณาวางหลักเกณฑ์ ปรับปรุง และแก้ไขระเบียบวิธีการปฏิบัติงานให้เหมะสมและสัมพันธ์กับนโยบายของประเทศ งานรวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ งานสารนิเทศ งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๑.๒ ฝ่ายปกครอง ให้มีหัวหน้าฝ่ายปกครอง (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น) ทาหน้าที่เป็นผู้ช่วยหัวหน้าสานักปลัด คอยกากับดูแลและช่วยเหลือ การปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงาน ลูกจ้างในฝ่ายปกครอง รับผิดชอบเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง วางแผนเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่จาเป็นต้องนามาใช้ในการวางแผน และการประเมินผลตามแผนทุกระดับ เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาดาเนินการทางกฎหมายด้านต่าง ๆ เช่น การร่างหรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ การสอบสวนตรวจพิจารณาดาเนินการเกี่ยวกับวินัย และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งงานในฝ่ายปกครองออกเป็น ๖ งาน ดังนี้
๑.๒.๑ งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน มีหน้าที่รับผิดชอบงานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร งานตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น งานจัดเตรียมการเลือกตั้งและดาเนินการเลือกตั้ง งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๑.๒.๒ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่รับผิดชอบ งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ งานป้องกันและระงับอัคคีภัย งานวิเคราะห์และพิจารณา ทาความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะรวมทั้ง ดาเนินการด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น เช่น อุทกภัย วาตภัย งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอานวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทา และระงับสาธารณภัยต่าง ๆ งานจัดทาแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานฝึกซ้อมและดาเนินการตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร งานฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๑.๒.๓ งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง มีหน้าที่รับผิดชอบ งานตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด หาบเร่ แผงลอย รวมทั้งกิจการค้าที่น่ารังเกียจ และอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ การจัดระเบียบการจอดยานยนต์และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง งานควบคุมตรวจสอบและดาเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง งานศึกษาและวิเคราะห์ข่าวเพื่อเสนอแนะวางแผนหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ งานประสานงานกับจังหวัดและอาเภอในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง งานมวลชนต่าง ๆ เช่น การฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน ฯลฯ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๑.๒.๔ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน มีหน้าที่รับผิดชอบงานรวบรวมวิเคราะห์ และให้ บริการข้อมูลสถิติ ที่จาเป็นต้องนามาใช้ในการวางแผนและการประเมินผลตามแผนทุกระดับงานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาล และหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง งานวิเคราะห์และพยากรณ์การเจริญเติบโตของประชากร ในเขตเมืองและความพอเพียงของบริการ สาธารณรูปโภคหลักงานวิเคราะห์และคาดคะเนรายได้ – รายจ่ายของเทศบาลในอนาคตงานจัดทา และเรียบเรียงการจัดทาแผนพัฒนาการกาหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาระยะปานกลาง และแผนประจาปี งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพื่อสนองหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องงานประสานกับหน่วยงานในเทศบาล และหน่วยงานอื่นที่เสนอบริการสาธารณูปการ ในเขตเทศบาลและหน่วยงานใกล้เคียงเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา การปฏิบัติตามแผนและการประเมินผลงานตามแผนงานจัดเตรียมเอกสารแนวทางในการปฏิบัติงานประจาปีให้หน่วยงานต่าง ๆ ทราบ และดาเนินการ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
๑.๒.๕ งานงบประมาณ มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณงานเสนอแนะและให้คาปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับการจัดทางบประมาณ งานจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีของเทศบาลและงบประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติม (ถ้ามี) งานศึกษาหาหลักฐานรายได้ใหม่ ๆ ของเทศบาลงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๑.๒.๖ งานนิติการ มีหน้าที่รับผิดชอบ ทาหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาดาเนินการทางกฎหมายด้านต่าง ๆ เช่น การร่างหรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับ การสอบสวนตรวจพิจารณาดาเนินการเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ และการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ การวินิจฉัยปัญหากฎหมาย การดาเนินการทางคดีการดาเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง จัดทานิติกรรมหรือเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมายและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย