นโยบายการบริหารงาน

นโยบายในการบริหารงาน

นโยบายเร่งด่วน

1. ปรับปรุงห้องน้ำตลาดโต้รุ่งให้ได้มาตรฐานมีไฟฟ้าแสงสว่างทุกซอกซอย ขยายเขต

2. ปรับปรุงรางระบายน้ำรอบตลาดสด จัดระบบสุขาภิบาลให้ได้มาตรฐานขุดลอก

3. แก้ไขปัญหาอาคารรอบตลาดสด ให้มีสัญญาเช่าถูกต้องตามกฎหมาย

4. ซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังให้สมบูรณ์

นโยบายทั่วไป แบ่งออกเป็น  7   ด้าน  ได้แก่

1. นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของสังคม

    1.1 ปรับปรุงตลาดเทศบาล 1 (ตลาดผ้า) ให้ได้มาตรฐาน

    1.2 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง

    1.3 ทำรางระบายน้ำที่ยังไม่มีให้น้ำไหลสะดวก ไม่แช่ขัง

    1.4 แก้ไขซ่อมแซมและติดตั้งไฟจราจรตามแยกต่าง ๆ ให้ใช้การได้ดี และติดตั้ง  กล้องวงจรปิด

    1.5 แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังอย่างยั่งยืน

    1.6 ปรับปรุงถนนราชกิจรังสรรค์และถนนเรืองศรี เป็นถนนตัวอย่าง

    1.7 ก่อสร้างถนนคอนกรีต ตามตรอก ซอย ให้ครบทุกสาย

    1.8 ซ่อมแซมเครื่องออกกำลังการที่มีอยู่เดิมให้ใช้การได้ดีและจัดเพิ่มให้สมบูรณ์ขึ้น

    1.9 ปรับภูมิทัศน์รอบสนามกีฬาให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

    1.10 ทำลู่วิ่งยางสังเคราะห์ สนามกีฬากลาง ให้เป็นที่ออกกำลังกายของประชาชน

    1.11 เพิ่มเติมไฟฟ้าส่องสว่าง ตามตรอก ซอก ซอย ให้พอเพียง และติดตั้งไฟฟ้าสนามกีฬาให้สามารถเล่นกีฬายามค่ำคืนได้

    1.12 ประสานผู้มีความรับผิดชอบ มาก่อสร้างสะพานลอยข้ามถนนบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส

    1.13 ปรับปรุงถนนคอนกรีตที่ชำรุดทับด้วยแอสฟัลท์ติก พร้อมตีเส้นจราจรให้สวยงาม

2.นโยบายด้านการศึกษา

      2.1 การศึกษาต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง และมุ่งเน้นการเรียนรู้คู่คุณธรรม

      2.2 จัดทำโรงเรียน 2 ภาษา เพิ่มศักยภาพการแข่งขันสู่สากล

      2.3 จัดสรรงบประมาณอาหารเสริม อาหารกลางวันให้ทันเปิดเรียนและเพียงพอ

3.นโยบายด้านบริหารจัดการ

      3.1 บริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

      3.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน และเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งการให้บริการเชิงรุกเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

     3.3 พัฒนาระบบให้บริการประชาชนไปสู่รูปแบบบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ สะดวก ฉับไว (One Stop Service) 

4.นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     4.1 ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองสะอาด สวยงาม ปราศจากมลภาวะ

     4.2 แก้ไขบ่อขยะไม่ให้มีกลิ่นเหม็น ไม่ให้มีแมลงวันตอม จัดทำเขตปลอดขยะ

     4.3 ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียว รณรงค์เรื่องภาวะโลกร้อนและลดการใช้พลังงา

5.นโยบายด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

    5.1 สนับสนุนการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV เพิ่มเติมให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

    5.2 พัฒนางานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง

    5.3 สนับสนุนเครือข่าย อปพร. ชรบ. หน่วยกู้ภัย สายตรวจท้องถิ่น หรืออื่น ๆ ให้มีความเข็มแข็ง เพื่อบริการด้านความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชุมชน

6.นโยบายด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

     6.1 พัฒนาชุมชนต่าง ๆ ให้มีความพร้อมทุกมิติ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการลงมือปฏิบัติจริง

     6.2 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง

     6.3 ส่งเสริมเบี้ยยังชีพสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้สูงอายุ อย่างทั่วถึงเป็นธรรม และให้บริการขั้นพื้นฐานอย่างเหมาะสม

     6.4 สร้างสนามฟุตซอล สนามตะกร้อ สนามเทนนิส สนามแบตมินตัน

7.นโยบายด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว

     7.1 พัฒนาสถานที่สำคัญ เช่น พญาวานร วัด ศาลเจ้าปู่หลักเมือง สวนสาธารณะ   ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

     7.2 ส่งเสริมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่เป็นอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน และหลากหลายรูปแบบ อาทิ ถนนคนเดิน ตลาดโต้รุ่ง

     7.3 ประสานกับอำเภอ ส่วนราชการ หรือองค์กรต่าง ๆ เพื่อระดมงบประมาณในการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ขนบธรรมเนียมประเพณี บุญประจำปี ให้ยิ่งใหญ่คงอยู่อย่างยั่งยืน

 

นโยบายไม่รับของขวัญ