วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น (VISION)

“เทศบาลน่าอยู่   มุ่งสู่สังคมคุณธรรม   นำพัฒนาสิ่งแวดล้อม

เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น (MISSION)

 1. สร้างเสริมรายได้ พัฒนาเศรษฐกิจ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  2. พัฒนาด้านสังคมและโครงสร้างพื้นฐาน
  3. พัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม
  4. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  5. อำนวยการบริหารราชการและขับเคลื่อนการนำนโยบายไปปฏิบัติ

 

เป้าประสงค์การพัฒนา
1. การยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาฃ
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และได้รับบริการด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม
3. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา

 1. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  2. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว
  3. การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  4.การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  5. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล