นโยบายการบริหารงาน

นโยบายของนายกเทศมนตรีตาบลวานรนิวาส 7 ข้อ

นโยบายที่ 1 นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑. โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานแอโรบิค
๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยปูทะเล และถนนเกษมศรี จากแยกนิวาสสถาน ถึง โนนบก – ป่าหลาย
๓. โครงการก่อสร้างปรับปรุงโรงอาหารพร้อมห้องน้้า และงานปรับปรุงห้อง้้า ปรับปรุงหลังคาคลุม
อาคารเรียน ต่อเติมหลังคาเชื่อมต่ออาคารเรียนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลวานรนิวาส
๔. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้าถนนศรีโพนเมือง ด้านทิศตะวันออกต่อจากบ่อพักเดิม(ใกล้ซอยร่วมใจบริจาค)
๕. โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.รูปตัว ยู
ถนนสนามบิน ซอย 6 (หลังหอสมุด)
ถนนราชกิจรังสรรค์ ฝั่งตะวันออกด้านทิศใต้จากแยกทางหลวง หมายเลข 222 ถนน โพธิ์ศรี
6. โครงการขุดร่องระบายน้้าถนนโนนบก – ป่าหลาย
7. ก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าสระหลวง ชุมชนแหลมทองพัฒนา
8. ก่อสร้างถนน คสล.รอบสระหลวงสะพานทองบริเวณศาลาประชาคม)ชุมชนสะพานทอง
9. ก่อสร้าง คสล.ซอยใผ่สีทอง และซอยเรืองศรี 6 ชุมชนป่าติ้วพัฒนา
10. ขยายถนน คสล.ถนนสุขราษฎร์บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลต้าบลวานรนิวาสและโรงฆ่าสัตว์หลังเก่า
11. ติดตั้งกระจกโค้งจราจรชนิดสแตนเลส 5 จุด
12. โครงการติดตั้งไฟกระพริบ จ้านวน 1 จุด
13. ดครงการสร้างห้องน้้าสาธารณด้านหลังเวทีอาคารสวนสาธารณะ
14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณโรงฆ่าสัตว์แห่งใหม่และบ่อขยะเทศบาล
ต้าบลวานรนิวาส
15. โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณด้านหน้าอาคารโรงฆ่าสัตว์แห่งใหม่
16. โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กรอบบริเวณบ่อขยะเทศบาลต้าบลวานรนิวาส และโรง
ฆ่าสัตว์
17. โครงการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก อาคารป้อมยามข้างประตูทางเข้าบ่อขยะ และโรง
ฆ่าสัตว์แห่งใหม่
18. โครงการก่อสร้างบ่อเกรอะ – บ่อซึม คอนกรีตเสริมเหล็ก โรงฆ่าสัตว์ใหม่
19. โครงการก่อสร้างทางลาดยางแอสฟัลท์ติกทับหน้า คสล.เดิม(ถนนเรืองสวัสดิ์ จากแยกทางหลวง
ไปทางทิศตะวันออก)

นโยบายที่ 2 นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
๑. ปรับปรุงสนามกีฬากลางให้เป็นสถานที่ออกก้าลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ
๒. ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธาณะเทศบาลต้าบลวานรนิวาสและที่สาธารณะในเขตเทศบาล
๓. ปลูกต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ รอบสนามกีฬากลาง เกาะกลางถนน ภายนอกบริเวณแนวรั้วก้าแพง
และภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลวานรนิวาส

นโยบายที่ 3 นโยบายด้านการพัฒนาสาธารสุข
1. โครงการกิจกรรมรวมพลังสุขภาพในวัน อสม.แห่งชาติ
2. จัดกิจกรรมเดินวิ่ง 2.4 ก.ม. ,3.5 ก.ม. และ 5 ก.ม.
3. อบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.ในงานแพทย์แผนไทยและศึกษาดูงาน
4. โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและทัศนศึกษา

นโยบายที่ 4 นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
1. โครงการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ 2 ชั้นครึ่ง 36 คูหา บริเวณที่ดินไฟฟ้าเก่า โดยไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการ ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ในระหว่างขอความเห็นชอบจากกรมธนารักษ์
นโยบายที่ 5 นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา
1. จัดท้าโครงการ/กิจกรรมในโรงเรียนอนุบาลเทศบาล เช่น การแข่งขันกีฬานักเรียน การแข่งขันวิชาการ วันบัณฑิตน้อย วันแม่ วันไหว้ครู โครงการเพิ่มทักษะภาษาต่างประเทศ
2. โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน
3. เป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นท้องที่สามัคคี
4. ส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น เช่น จัดงานประเพณีลอยกระทง วันขึ้นปีใหม่ วันเด็กแห่งชาติ งานบุญกองข้าว ประเพณีบุญมหาชาติ ประเพณีวันสงกรานต์ ตุ้มโฮม งานบุญบั้งไฟ งานประเพณีแห่เทียนพรรษา

นโยบายที่ 6 นโยบายด้านการพัฒนาชุมชน
1. โครงการฝึกอบรมกลุ่มสตรีอาสาพัฒนา
2. โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการพัฒนาสตรี
3. โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ
4. โครงการก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชันฯ จ้านวน 1 หลัง
5. โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชน กลุ่ม องค์กรต่าง ๆ และทัศนศึกษาดูงาน

นโยบายที่ 7 นโยบายด้านการพัฒนาการเมือง การบริหาร
1. จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการพัฒนาชีวิตพนักงานเทศบาลต้าบลวานรนิวาส
2. โครงการจัดท้าประชาคมชุมชนและเทศบาลเคลื่อนที่
3. จัดท้าหลังคารถบรรทุกหกล้อพร้อมอุปกรณ์ประกอบเพื่อให้บริการในงานของเทศบาล รวมทั้งการให้บริการรับ – ส่งนักเรียน หรือการน้า อสม.กลุ่ม องค์กรต่างๆ ในการทัศนศึกษาดูงานฯลฯ
4. โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
5. จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องรับสัญญาณเสียงไร้สาย

มาตรการประหยัดพลังงานเทศบาลตำบลวานรนิวาส Green office (5ส.)

มาตรการประหยัดพลังงานเทศบาลตาบลวานรนิวาส Gree ...
อ่านเพิ่มเติม

พิธีวางพวงมาลาปิยมหาราช 23

ในวันที่ 23 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลวานรนิวาส น ...
อ่านเพิ่มเติม

จิตอาสา เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ด้วยเทศบาลตำบลวาน ...
อ่านเพิ่มเติม