การจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564

📣ประกาศเทศบาลตำบลวานรนิวาส
🎯เรื่อง การจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 ในวันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
มีกำหนดการ เวลา 18.00 น. – ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน
เวลา 18.30 น. – พิธีบูชาพระแม่คงคา
เวลา 21.00 น. – ปิดงาน
🌠กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
🎀เนื่องจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่กำลังระบาดในปัจจุบัน จังหวัดสกลนคร ยังเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูง มีรายงานพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง
👉เทศบาลตำบลวานรนิวาส มีความห่วงใยสุขภาพอนามัยของประชาชนชาวเทศบาลฯ จึงได้จัดงานประเพณีลอยกระทงแบบใหม่ตามมาตรการของจังหวัดสกลนคร จึงของดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้แก่ กิจกรรมการประกวด การแสดงดนตรี และการจัดทำกระทงแต่ละชุมชน
📌 #แต่ทั้งนี้เทศบาลตำบลวานรนิวาสได้จัดเตรียมสถานที่ไว้สำหรับให้ประชาชนได้ลอยกระทงบริเวณสระน้ำเช่นเดิม