Home / Q&A (ถาม-ตอบ)

Q&A (ถาม-ตอบ)

Q: การลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
A: การลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อรับเบี้ยยังชีพผุ้สุงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2562 และเดือนมกราคม – กันยายน 2563 ทั้งนี้ ทางเทศบาลตำบลวานรนิวาส จะมีประชาสัมพันธ์ผ่านทางเครื่องเสียงไร้สาย, เว็บไซต์เทศบาลตำบลวานรนิวาส
http://wanonniwat.go.th/ และ facebook: เทศบาลตำบลวานรนิวาส
https://www.facebook.com/wanonniwat.go.th/notifications/
เอกสารประกอบการลงทะเบียน ดังนี้
-สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
-สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
-สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร 1 ฉบับ

Q: ไม่ทราบว่าการลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ สามารถไปลงได้เมื่อไหร่และจะต้องทำอย่างไรบ้าง
A: ผู้ที่จะลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการรายใหม่ สามารถมาติดต่อลงทะเบียนได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลวานรนิวาส ในวันและเวลาราชการ มีคุณสมบัติ ดังนี้
-มีสัญชาติไทย
-มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
-มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลวานรนิวาสตามทะเบียนบ้าน
หลักฐานประการลงทะเบียน กรณีลงทะเบียนด้วยตนเอง มีหลักฐานดังนี้
-บัตรประจำตัวคนพิการฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
-ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
-สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร จำนวน 1 ฉบับ
ในกรณีมอบอำนาจ มีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
-หนังสือมอบอำนาจ จำนวน 1 ฉบับ
-ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนาของผู้รับมอบอำนาจ จำนวน 1 ฉบับ
-บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนาของผู้รับมอบอำนาจ จำนวน 1 ฉบับ
-สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของผู้รับมอบอำนาจ จำนวน 1 ฉบับ

Q: แจ้งซ่อมไฟฟ้า แจ้งได้ที่ไหน อย่างไร
A: มาติดต่อเขียนคำร้องตามแบบฟอร์มแจ้งความเสียหายโคมไฟฟ้าสาธารณะประจำหมู่บ้าน ได้ที่กองช่าง เทศบาลตำบลวานรนิวาส

Q: ต้องการขอข้อมูลข่าวสารของเทศบาล ต้องทำอย่างไร
A: ท่านสามารถติดต่อขอข้อมูลข่าวสารได้ที่ สำนักปลัด เทศบาลตำบลวานรนิวาส ได้ดังนี้
สำนักงานเทศบาลตำบลวานรนิวาส 299 หมู่ที่ 3 ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120 โทรศัพท์ /โทรสาร 042-791-137
http://wanonniwat.go.th
https://www.facebook.com/wanonniwat.go.th/

Q: ต้องการขอติดต่อจดทะเบียนพาณิชย์/เลิกประกอบพาณิชยกิจ/เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนพาณิชย์ ต้องทำอย่างไร
A: ท่านสามารถติดต่อได้ที่ สำนักปลัด เทศบาลตำบลวานรนิวาส พร้อมเขียนคำร้องการจดทะเบียนพาณิชย์/เลิกประกอบพาณิชยกิจ/เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนพาณิชย์ และบันทึกคำขอรับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลวานรนิวาส พร้อมแนบเอการดังนี้
-บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
-ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
-ใบทะเบียนพาณิชย์ แบบ พค.0403 ในกรณีขอยกเลิกประกอบพาณิชยกิจและเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน

Q: การติดต่อขอรับชำระภาษี ต้องทำอย่างไรอย่างไร
A: ติดต่อขอรับชำระภาษี ได้ที่กองคลัง เทศบาลตำบลวานรนิวาส ในวันและเวลาราชการ ดังนี้
ภาษีโรงเรือนและที่ดินกำหนดให้ยื่นแบบเสียภาษี ตั้งแต่เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ของทุกปี
ภาษีบำรุงท้องที่กำหนดให้ยื่นแบบเสียภาษีตั้งแต่มกราคม– 30 เมษายน ของทุกปี
**ในกรณีบุคคลที่ เป็นเจ้าของที่ดินใหม่ หรือจำนวนที่ดินเดิมมีการเปลี่ยนแปลง โดยการโอนขาย เพิ่มลด หรือมีเหตุที่ทำให้ที่ดินเปลี่ยนแปลงไป ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินใหม่ ภายใน 30 วัน
ภาษีป้ายกำหนดให้ยื่นแบบเสียภาษีตั้งแต่เดือนมกราคม – 31 มีนาคม ของทุกปี

Q : กฎหมายควบคุมอาคารมีข้อบังคับอย่างไร ครับ
A : กฎหมายควบคุมอาคารเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับในท้องที่ที่มีความเจริญ มีการก่อสร้างอาคารให้มีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย มีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย ซึ่งจะต้องประกาศพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ในท้องที่นั้นๆเสียก่อน กฎหมายควบคุมอาคารจึงจะมีผลบังคับใช้เมื่อมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ในท้องที่ใดก็ตาม เรามักเรียกท้องที่นั้นว่าเป็น “เขตควบคุมอาคาร” หรือหากเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตผังเมืองตามกฎหมายผังเมืองแล้ว การก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารในท้องที่เช่นว่านี้ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนกระทำการดังกล่าว