หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ

ประกาศเทศบาลตำบลวานรนิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศเทศบาลตำบลวานรนิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศเทศบาลตำบลวานรนิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

การโอนย้าย

การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

การพัฒนาบุคลากร

ประกาศการสร้างขวัญและกำลังใจ ปี 2566