มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลตำบลวานรนิวาส 

029-แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน ปี 2565

O29-แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน ปี 2564