ข้อมูลการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ข้อมูลการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลวานรนิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

O31-2565

ข้อมูลการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลวานรนิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

031-2564