ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

– แจ้งประชาสัมพันธ์การเข้าระบบเพื่อกรอกข้อมูลประเมิน ITA สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)

***แจ้งประชาสัมพันธ์การเข้าระบบเพื่อกรอกข้อมูลประเ ...

Read More »

– การช่วยเหลือประชาชนของเทศบาล ผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน(วาตภัย) พ.ศ.2563

คำสั่งเทศบาลตำบลวานรนิวาส ที่ 239/2563 เรื่องแต่งต ...

Read More »

– โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 10 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลวานรนิวาส จัดทำโคร ...

Read More »

– ประเพณีบุญมหาชาติ(วัดไตรภูมิ)

วันที่ 14 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลวานรนิวาส นำโดยนาง ...

Read More »

ประกาศมาตรการประหยัดพลังงาน เทศบาลตำบลวานรนิวาส

ประกาศ มาตรการประหยัดพลังาน เทศบาลตำบลวานรนิวาส

Read More »

– ประกาศร่างรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวานรนิวาส ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ลต(สน)0002/ว010 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563

เอกสาร ประกาศร่างรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภ ...

Read More »

– ประกาศเทศบาลตำบลวานรนิวาส การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลวานรนิวาส

ประกาศเทศบาลตำบล วานรนิวาส การรับสมัครบุคคลเข้ารับ ...

Read More »

– โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 11 มกราคม 2563 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลวานรนิวา ...

Read More »

ประกาศ เทศบาลตำบลวานรนิวาส

ประกาศ มาตรการประหยัดพลังาน เทศบาลตำบลวานรนิวาส กา ...

Read More »

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สร ...

Read More »