ข่าวประชาสัมพันธ์

ไม่มีหมวดหมู่

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 รายงานแสดงผล ...

Read More »

แผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แผนการดำเ ...

Read More »

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ีปี (2561-2564) แผนพัฒนาท้องถิ่ ...

Read More »

การบริหารและพัฒนาบุคคล

>>แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561- ...

Read More »

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัตการป้องกันการทุจริต 4 ปี ประจำปีงบประมาณ ...

Read More »

ประกาศ เทศบาลตำบลวานรนิวาส

ประกาศ มาตรการประหยัดพลังาน เทศบาลตำบลวานรนิวาส กา ...

Read More »

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ประกาศมาตรการ ...

Read More »

รายงานผลเกี่ยวกับการสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

–  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ป ...

Read More »

ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนจัด ...

Read More »

หลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคล

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข ...

Read More »