ข่าวประชาสัมพันธ์

ไม่มีหมวดหมู่

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 รายงานแสดงผล ...

Read More »

รวมเล่มแผนพัฒนาสี่ปี

1. รวมเล่ม แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2565) ...

Read More »

แผนการดำเนินงานประจำปี 2562

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมเล่ม p ...

Read More »

การบริหารและพัฒนาบุคคล

แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ราย ...

Read More »

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2562 – 2564 รา ...

Read More »

ประกาศเทศบาลตำบลวานรนิวาส

การเผยเพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ

Read More »

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ มาตรการให้ผู้ ...

Read More »

รายงานผลเกี่ยวกับการสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

–  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ป ...

Read More »

ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ 2561

Read More »

หลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคล

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข ...

Read More »