ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลวานรนิวาส ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนภายในเขตที่ได้รับความเสียหายจากเหตุฉุกเฉิน(วาตภัย)

ในวันที่ 11 พฤษาคม 2563 ได้รับแจ้งการเกิดเหตุวาตภัย ทำให้บ้านเรือนเสียหายบางส่วน โดยนางเพ็ญศร พรมวงค์ บ้านเลขที่ 114 หมู่ที่ 4 ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ในวันที่ 22 เมษายน 2563 ได้รับจากเกิดเหตุวาตภัย ทำให้คอกสัตว์ได้รับความเสียหายบางส่วน โดยนายณรงค์ศักดิ์ วงค์ในกวด บ้านเลขที่ 242 หมู่ที่ 1  ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ในวันที่ 22 เมษายน 2563 ได้รับจากเกิดเหตุวาตภัย ทำให้ที่พักอาศัยเสียหายบางส่วน โดยนางสุบิน ศรีไชยยา บ้านเลขที่ 210 หมู่ที่ 1  ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลวานรนิวาส ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลวานรนิวาส เพื่อพิจารณาการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน(วาตภัย) จำนวน 3 ราย

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

− 3 = 3