Home / ประชาสัมพันธ์ / – แจ้งประชาสัมพันธ์การเข้าระบบเพื่อกรอกข้อมูลประเมิน ITA สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)

– แจ้งประชาสัมพันธ์การเข้าระบบเพื่อกรอกข้อมูลประเมิน ITA สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)

***แจ้งประชาสัมพันธ์การเข้าระบบเพื่อกรอกข้อมูลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่นท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2563 (ITA)สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)บุคคลที่มารับบริการหรือมาติดต่อราชการกับเทศบาลตำบลวานรนิวาส ภายในปีงบประมาณ 2563 
****ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยสามารถเข้าระบบเพื่อกรอกข้อมูลประเมินได้ทางคอมพิวเตอร์ หรือ โทรศัพท์สมาร์ทโฟนการเข้าระบบเพื่อกรอกข้อมูลประเมิน ITA สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)ได้ที่ช่องทาง https://itas.nacc.go.th/go/eit/3phrhk

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

97 − 93 =

x

Check Also

ประกาศมาตรการประหยัดพลังงาน เทศบาลตำบลวานรนิวาส

ประกาศ มาตรก ...