Home / ประชาสัมพันธ์ / – การช่วยเหลือประชาชนของเทศบาล ผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน(วาตภัย) พ.ศ.2563

– การช่วยเหลือประชาชนของเทศบาล ผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน(วาตภัย) พ.ศ.2563

  1. คำสั่งเทศบาลตำบลวานรนิวาส ที่ 239/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลวานรนิวาส ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563
  2. ประกาศเทศบาลตำบลวานรนิวาส เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน (วาตภัย) พ.ศ.2563 ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2563

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

1 + 9 =

x

Check Also

ประกาศมาตรการประหยัดพลังงาน เทศบาลตำบลวานรนิวาส

ประกาศ มาตรก ...