Home / ประชาสัมพันธ์ / – ประกาศร่างรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวานรนิวาส ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ลต(สน)0002/ว010 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563

– ประกาศร่างรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวานรนิวาส ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ลต(สน)0002/ว010 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563

เอกสาร ประกาศร่างรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวานรนิวาส ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ลต(สน)0002/ว010 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

17 − 15 =

x

Check Also

– การช่วยเหลือประชาชนของเทศบาล ผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน(วาตภัย) พ.ศ.2563

คำสั่งเทศบาล ...