Home / จัดซื้อจัดจ้าง / – ประกาศ เทศบาลตำบลวานรนิวาส เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าถนน ค.ส.ล เดิม ถนนธุรกิจพัฒนาจากแยกทางหลวง หมายเลข ๒๒๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

– ประกาศ เทศบาลตำบลวานรนิวาส เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าถนน ค.ส.ล เดิม ถนนธุรกิจพัฒนาจากแยกทางหลวง หมายเลข ๒๒๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

– ประกาศ เทศบาลตำบลวานรนิวาส เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าถนน ค.ส.ล เดิม ถนนธุรกิจพัฒนาจากแยกทางหลวง หมายเลข ๒๒๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

– เอกสารประกวดราคา ตามประกาศเทศบาลตำบลวานรนิวาส เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าถนน ค.ส.ล เดิม ถนนธุรกิจพัฒนาจากแยกทางหลวง หมายเลข ๒๒๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

− 1 = 5

x

Check Also

– โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูงระบบบาดาล

ดาวน์โหลด &g ...