Home / จัดซื้อจัดจ้าง / – เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2/2563 การก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอลฟังท์ติกคอนกรีตทับหน้าถนน ค.ส.ล. เดิม ถนนโพธิ์ศรี จากแยกถนนธุรกิจพัฒนาถึงแยกถนนราชกิจรังสรรค์

– เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2/2563 การก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอลฟังท์ติกคอนกรีตทับหน้าถนน ค.ส.ล. เดิม ถนนโพธิ์ศรี จากแยกถนนธุรกิจพัฒนาถึงแยกถนนราชกิจรังสรรค์

โหลดดูรายละเอียด

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

− 2 = 1

x

Check Also

– โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.ถนนราชกิจรังสรรค์ ฝั่งทิศตะวันตกของถนนทางหลวง หมายเลข 222

ดาวน์โหลด &g ...