ข่าวประชาสัมพันธ์

– โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 11 มกราคม 2563 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลวานรนิวาส ได้จัดทำโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของตน รู้จักสิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้มีความพร้อมตามวัยที่เหมาะสม มีระเบียบมีวินัย รู้จักการใช้เวลาความคิด มีความรับผิดชอบและซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ร่วมเฉลิมฉลองให้ได้รับความสนุกสนานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ตลอดจนเพื่อเป็นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ร่วมในการจัดกิจกรรมเนื่อในวันเด็กแห่งชาติ

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

6 + = 7