Home / ประชาสัมพันธ์ / รายงานผลเกี่ยวกับการสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

รายงานผลเกี่ยวกับการสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

–  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

56 + = 58

x

Check Also

– การช่วยเหลือประชาชนของเทศบาล ผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน(วาตภัย) พ.ศ.2563

คำสั่งเทศบาล ...