ข่าวประชาสัมพันธ์

ทำเนียบห้วหน้าส่วนราชการ

ทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการ
เทศบาลตำบลวานรนิวาส

นายปรีดา   สุวรรณพรม
ปลัดเทศบาลตำบลวานรนิวาส

 

 

UploadImage
นางนิรัชฎา  พูนเจริญผล
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
UploadImage
นางทองหล่อ  ปารีย์พันธ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
UploadImage
นายมนพ  สุริยะเดช
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายปรีดา สุวรรณพรม
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
UploadImage
นางสาวไพจิตร   มีพรหม
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
UploadImage
นายวิระพงษ์  พิมพ์กลม
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลวานรนิวาส

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

5 + 1 =