Home / ไม่มีหมวดหมู่ / ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่  2.94  ตารางกิโลเมตร
ห่างจากจังหวัดสกลนครประมาณ  83  กิโลเมตร
ประชากร   6,084  คน
ชาย    2,930  คน
หญิง   3,154  คน
หลังคาเรือน   2,245  ครัวเรือน
อาชีพหลัก  เกษตรกรรม
ศาสนา   พุทธ  98 %  อิสลาม  1  %     คริสต์   1  %

พื้นที่ในความรับผิดชอบ 7 หมู่บ้าน  14 ชุมชน

หมู่ที่  1   ชุมชนวัดไตรภูมิ  ชุมชนคลองเตย
หมู่ที่  2   ชุมชนสะพานทอง  ชุมชนสร้างเม็ก
หมู่ที่  3   ชุมชนชุมชน บ.ข.ส.   ชุมชนหลักเมือง
หมู่ที่  4   ชุมชนวัดเสบุญเรือง  ชุมชนตลาดสด  ชุมชนสนามม้า  ชุมชนสนามบิน
หมู่ที่  5   ชุมชนศูนย์ราชการ  ชุมชนป่าติ้วพัฒนา (บางส่วน)
หมู่ที่ 13  ชุมชนแหลมทอง  (บางส่วน)
หมู่ที่ 16  ชุมชนแหลมทองพัฒนา

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

− 1 = 3

x

Check Also

ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บร ...