Home / รายงานการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ

รายงานการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ

ดาวน์โหลด>>>  รายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ดาวน์โหลด>>>  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลวานรนิวาส