โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าถนน คสล.เดิม ถนนด้านหลังอาคารตลาดสด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัท์ติก ด้านหลังอาคารตลาดสด