มาตรการประหยัดพลังงานเทศบาลตำบลวานรนิวาส Green office (5ส.)

มาตรการประหยัดพลังงานเทศบาลตาบลวานรนิวาส Green office (5ส.)

เพื่อให้การปฏิบัติในการลดใช้พลังงานเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เทศบาลตาบลวานรนิวาส จึงประกาศมาตรการประหยัดพลังงานเพื่อให้ให้บุคลากรของเทศบาลตาบลวานรนิวาส ทุกภาคส่วน ถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการช่วยกันลดใช้พลังงานและตระหนักถึงความสาคัญของการอนุรักษ์พลังงาน เสริมสร้างจิตสานึกการใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยมีรายละเอียดปรากฏตามมาตรการประหยัดพลังงานเทศบาลตาบลวานรนิวาส แนบท้ายประกาศนี้

รายละเอียดต่างๆ สามารถ download ได้

ระเบียบการใช้ห้องประชุม

1.คำสั่ง-ลดใช้พลังงาน

2.ประกาศ-มาตรการประหยัด

3.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินสำนักงานสีเขียว

4.ประกาศ-นโยบายการจัดการฯ-2563

5.ประกาศ-เป้าหมาย-พลังงาน

 

แผนผังพื้นที่รัยผิดชอบ 5ส.

 

มาตรการประหยัดพลังงานเทศบาลตำบลวานรนิวาส Green office (5ส.)

มาตรการประหยัดพลังงานเทศบาลตาบลวานรนิวาส Gree ...
อ่านเพิ่มเติม

พิธีวางพวงมาลาปิยมหาราช 23

ในวันที่ 23 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลวานรนิวาส น ...
อ่านเพิ่มเติม

จิตอาสา เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ด้วยเทศบาลตำบลวาน ...
อ่านเพิ่มเติม