เปิดเรียนวันแรกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวานรนิวาส

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลวานรนิวาสและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวานรนิวาส สังกัดเทศบาลตำบลวานรนิวาสได้เปิดทำการเรียนการสอนวันแรก ในภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563