ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมตอบแบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ / แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

โปรดคลิก >>>> NACC ITA – EIT Login