กิจกรรมตรวจสารปนเปื้อนในตลาดโต้รุ่งเทศบาลตำบลวานรนิวาส

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.00 น. เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลวานรนิวาส ร่วมกับภาคีเครือข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภคอำเภอวานรนิวาส และงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่ตลาดโต้รุ่งเทศบาลตำบลวานรนิวาส เพื่อเก็บตัวอย่างตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร เช่น การตรวจฟอร์มาลีน สารบอแรกซ์ สารกันรา สารฟอกขาว สารเร่งเนื้อแดง สารโพลาร์ และตรวจยาฆ่าแมลง พร้อมทั้งตรวจโคลิฟอร์อมแบคทีเรียน (SI2) เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคที่มาใช้บริการในตลาด