เชิญชวนร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ของเทศบาลตำบลวานรนิวาส

https://itas.nacc.go.th/go/eit/3phrhk

 

เชิญชวนร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ของเทศบาลตำบลวานรนิวาส