สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
1. ด้านกายภาพ

 

                1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล (แผนที่ประกอบ)

สำนักงานเทศบาลตำบลวานรนิวาส  ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่  ๒๙๙  หมู่ที่  ๓  ตำบลวานรนิวาส                        อำเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร  มีขนาดพื้นที่  ๒.๙๔  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  ๑,๘๓๗.๕  ไร่ ตั้งอยู่ห่างจากจังหวัดสกลนครไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 และ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 222 แยกจาก อำเภอพังโคน ถึง อำเภอวานรนิวาส ซึ่งเป็นพื้นที่ของตำบลวานรนิวาส  รวมระยะทางประมาณ 85 กม.  มีเส้นทางเข้าถึงได้  2 เส้นทางหลัก คือ

– เส้นทางที่ 1 ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 222 แยกจาก อำเภอพังโคน ถึง อำเภอวานรนิวาส

– เส้นทางที่ 2 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2307 ไป อากาศอากาศอำนวย

แผนที่เทศบาลตำบลวานรนิวาส

               1.2 ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพภูมิประเทศมีลักษณะเป็นส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง สูงกว่าระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ย 170  เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกค่อนไปทางทิศเหนือของจังหวัด ห่างจากตัวจังหวัดสกลนคร 82 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 780 กิโลเมตร

                          อาณาเขตติดต่อ

  • ทิศเหนือ ติดกับ องค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส
  • ทิศใต้ ติดกับ องค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส
  • ทิศตะวันออก ติดกับ องค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส
  • ทิศตะวันตก ติดกับ องค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ

                      โดยทั่วไปฤดูร้อนอากาศจะร้อน อบอ้าว ฤดูฝนจะมีฝนตกชุก ในฤดูหนาวอากาศค่อนข้างหนาวเนื่องจากมีพื้นที่ภูเขาและป่าไม้หนาแน่น ในปี ๒๕๕๓ จังหวัดสกลนคร มีอุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายน วัดได้ ๔๑.๓ องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ำสุดในเดือนธันวาคม วัดได้ ๑๓.๐ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย ทั้งปี ๓๖.๒๘ องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยทั้งปี ๑๘.๘๘ องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนตลอดปีรวม ๑,๔๔๙.๙ มิลลิเมตร และฝนตกมากในเดือนสิงหาคม ปริมาณน้ำฝนวัดได้ ๓๙๗.๘ มิลลิเมตรจังหวัดสกลนครมีฤดูกาล ดังนี้

  • ฤดูฝน เริ่มประมาณเดือนพฤษภาคม ถึงต้นเดือนตุลาคม รวมเวลา ๔ – ๕ เดือน ฝนที่ตกส่วนมากเป็นฝนที่เกิดจาก พายุดีเปรสชั่นที่เคลื่อนตัวมาจากทะเลจีนใต้ ส่วนที่เกิดจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีไม่มากนัก ถ้าปีใดพายุดีเปรสชั่นเข้าน้อยปีนั้นจะแห้งแล้ง โดยปกติจะมีพายุดีเปรสชั่นถึงพายุโซนร้อนเข้าเฉลี่ยปีละ ๒ – ๓ ลูก สกลนครมีน้ำฝนเฉลี่ยประจำปี ประมาณ ๑,๖๙๖.๗๓ มิลลิเมตร (พ.ศ. ๒๕๐๔ – ๒๕๕๓  คาบ ๕๐ ปี)
  • ฤดูหนาว เริ่มประมาณเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ รวมเวลา ๔ เดือน ในตอนต้นเดือนตุลาคมนั้น เป็นระยะเปลี่ยนฤดูระหว่างฤดูฝนกับฤดูหนาวอาจมีฝนตกได้เป็นบางวัน ฤดูหนาวของจังหวัดสกลนคร มีลักษณะอากาศหนาวอย่างชัดเจน กระแสลมเย็นและแห้งพัดมาจากประเทศจีน คือ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ฤดูร้อน เริ่มประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ ไปจนถึงปลายเดือนพฤษภาคม รวมระยะเวลาประมาณ ๓ เดือน ระยะนี้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือหมดกำลังลง ลมตะวันออก เฉียงใต้จากทะเลจีนใต้และอ่าวไทย จะพัดมาแทนที่และเป็นระยะหนึ่งที่ประเทศไทยได้รับแสงแดดกล้าที่สุด ทำให้มีอากาศร้อน และแห้งแล้งมาก

1.4 ลักษณะของดิน

ดินชุดหน่วยผสมของดินตะกอนลำน้ำหลายชนิดปะปนกัน  ส่วนใหญ่เป็นหน้าดินตื้นประกอบด้วยดินหลายชนิดปะปนกัน ได้แก่

  • ดินชุดพิมาย ดินชุดเชียงใหม่ ดินเหมาะสำหรับการปลูกข้าว
  • ดินชุดราชบุรี ใช้เป็นที่ทำนาได้ผลดี
  • ดินชุดโคราช/โพนพิสัย สภาพพื้นที่เป็นป่าเต็งรัง บริเวณที่พบ ใช้เป็นที่ทำนา พืชไร่  พืชผัก  ไม้ผล  ดินชุดโคราช  บางแห่งยังคงสภาพเป็นป่าแดง ป่าเต็ง  ใช้เป็นที่ทำนา ไม้ผล ไม้ยืนต้น
2. ด้านการเมือง/การปกครอง

                2.1 เขตการปกครอง

เทศบาลตำบลวานรนิวาส  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7  หมู่บ้าน 14 ชุมชน  ดังนี้

            ตารางแสดงเขตการปกครองในเขตเทศบาลตำบลวานรนิวาส

  ชื่อหมู่บ้าน ชื่อชุมชน
หมู่ที่ 1 บ้านวานรนิวาส 1. ชุมชนวัดไตรภูมิ
2. ชุมชนคลองเตย
หมู่ที่ 2 บ้านสร้างเม็ก 1. ชุมชนสร้างเม็ก
2. ชุมชนสะพานทอง
หมู่ที่ 3 บ้านหลักเมือง 1. ชุมชนหลักเมือง
2. ชุมชน บ.ข.ส.
หมู่ที่ 4 บ้านวานรนิวาส 1. ชุมชนวัดเสบุญเรือง
2. ชุมชนตลาดสด
3. ชุมชนสนามม้า
4. ชุมชนสนามบิน
หมู่ที่ บ้านป่าติ้ว 1. ชุมชนป่าติ้วพัฒนา
2. ชุมชนศูนย์ราชการ
หมู่ที่ ๑๓ บ้านแหลมทอง 1. ชุมชนแหลมทอง
หมู่ที่ 16 บ้านแหลมทองพัฒนา 1. ชุมชนแหลมทองพัฒนา

 

 

มาตรการประหยัดพลังงานเทศบาลตำบลวานรนิวาส Green office (5ส.)

มาตรการประหยัดพลังงานเทศบาลตาบลวานรนิวาส Gree ...
อ่านเพิ่มเติม

พิธีวางพวงมาลาปิยมหาราช 23

ในวันที่ 23 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลวานรนิวาส น ...
อ่านเพิ่มเติม

จิตอาสา เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ด้วยเทศบาลตำบลวาน ...
อ่านเพิ่มเติม