สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน เทศบาลตำบลวานร

เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลวานรนิวาส เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลวานรนิวาสเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม

พื้นที่  2.94  ตารางกิโลเมตร
ห่างจากจังหวัดสกลนครประมาณ  83  กิโลเมตร
ประชากร   6,084  คน
ชาย    2,930  คน
หญิง   3,154  คน
หลังคาเรือน   2,245  ครัวเรือน
อาชีพหลัก  เกษตรกรรม
ศาสนา   พุทธ  98 %  อิสลาม  1  %     คริสต์   1  %

เนื่องจากมีลักษณะเป็นชุมชนเมือง มีสถานที่ราชการหลายหน่วยงาน สถานศึกษาขนาดใหญ่ สถาบันการเงิน ตลาดสดน่าซื้อขนาดใหญ่ ฯลฯ สำนักงานเทศบาลตำบลวานรนิวาส ตั้งอยู่เลขที่ 299 หมู่ 3 ตำบลวานรนิวาส
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ห่างจากจังหวัดสกลนคร 82 กิโลเมตร ห่างจาก
กรุงเทพมหานคร ประมาณ 780 กิโลเมตร

โดยมีนางจินตนาผาอินทร์ วงษ์รัตนะ เป็นนายกเทศมนตรีคนปัจจุบัน

เทศบาลตำบลวานรนิวาส ประกอบด้วย 14 ชุมชน
1. ชุมชนวัดไตรภูมิ 2. ชุมชนคลองเตย
3. ชุมชนสะพานทอง 4. ชุมชนสร้างเม็ก
5. ชุมชน บ.ข.ส. 6 ชุมชนหลักเมือง
7.ชุมชนวัดเสบุญเรือง 8. ชุมชนตลาดสด
9.ชุมชนสนามม้า 10.ชุมชนสนามบิน
11.ชุมชนศูนย์ราชการ 12. ชุมชนป่าติ้วพัฒนา
13. ชุมชนแหลมทอง (บางส่วน) 14. ชุมชนแหลมทองพัฒนา

มาตรการประหยัดพลังงานเทศบาลตาบลวานรนิวาส Green office (5ส.)

มาตรการประหยัดพลังงานเทศบาลตาบลวานรนิวาส Gree ...
อ่านเพิ่มเติม

พิธีวางพวงมาลาปิยมหาราช 23

ในวันที่ 23 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลวานรนิวาส น ...
อ่านเพิ่มเติม

จิตอาสา เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ด้วยเทศบาลตำบลวาน ...
อ่านเพิ่มเติม