ข้อมูลการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

ข้อมูลการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลวานรนิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

O31-2565

ข้อมูลการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลวานรนิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

031-2564