index

Slider
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ระบบบริหารเว็บไซต์

ท่านคิดว่าเทศบาลตำบลวานรนิวาส ควรเน้นหนักแก้ปัญหาเรื่องใดเป็นอันดับแรก?
4 votes
#
#
#
#
#
#
#
#

  ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

  สาระน่ารู้กับองค์กร

เชิญชวนร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ของเทศบาลตำบลวานรนิวาส

https://itas.nacc.go.th/go/eit/3phrhk   เชิญชวนร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ของเทศบาลตำบลวานรนิวาส

โครงการลอยกระทง เทศบาลตำบลวานรนิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลวานรนิวาส นำโดยนางจินตนา ผาอินทร์ วงษ์รัตนะ คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล จัดโครงการลอยกระทง เทศบาลตำบลวานรนิวาส ประจำป…

  ประกาศ / ระเบียบหลักเกณฑ์ / ดาวน์โหลด

คู่มือประชาชนเลือกตั้งเทศบาล : 9 มีนาคม 64
ประกาศเทศบาลตำบลวานรนิวาส รายงานการตรวจสอบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ที่ได้รับการตรวจรับรองจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร : 11 กุมภาพันธ์ 64
ประกาศเทศบาลตำบลวานรนิวาส เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 26 มกราคม 64
-ร่าง-ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 19 มกราคม 64
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ-พ.ศ2563 : 30 ธันวาคม 63
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวานรนิวาส-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2562- : 30 ธันวาคม 63
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี-พ.ศ.2561-2564-ประจำปีงบประมาณ-2561-เมษายน-2561-กันยายน-2561 : 30 ธันวาคม 63
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี-2559-2560-ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ : 30 ธันวาคม 63

  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนข้างตลาดสดฝั่งทิศตะวันออก : 23 มีนาคม 64
โครงการก่อสร้างถนนข้างตลาดสดฝั่งทิศตะวันตก : 9 มีนาคม 64
ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนข้างตลาดสดฝั่งทิศตะวันออก วิธีเฉพาะเจาะจง : 9 มีนาคม 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง : 11 กุมภาพันธ์ 64
ประกาศเทศบาลตำบลวานรนิวาส เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 26 มกราคม 64
-ร่าง-ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 19 มกราคม 64
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถ.เกษมศรี ซ.เข้าศูนย์การเรียนรู้ : 23 พฤศจิกายน 63
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ถนนนิราศทุกข์ฝั่งทิศใต้ ด้านทิศตะวันออก วิธีเฉพาะเจาะจง : 23 พฤศจิกายน 63
โครงการก่อสร้างป้าย 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ : 16 พฤศจิกายน 63
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้าง : 28 ตุลาคม 63

  เว็บบอร์ด-กระดานสนทนา

  หนังสือราชการ สถ.

  FACEBOOK

นายปรีดา สุวรรณพรม
ปลัดเทศบาลตำบล
วานรนิวาส
โทร.081-768-2155

ร้องทุกข์

โทร.042-791137

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน