index

Slider
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ระบบบริหารเว็บไซต์

ท่านคิดว่าเทศบาลตำบลวานรนิวาส ควรเน้นหนักแก้ปัญหาเรื่องใดเป็นอันดับแรก?
3 votes
คู่มือประชาชน
#
#
#
#
#
#
#
#

  ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

  สาระน่ารู้กับองค์กร

มาตรการประหยัดพลังงานเทศบาลตำบลวานรนิวาส Green office (5ส.)

มาตรการประหยัดพลังงานเทศบาลตาบลวานรนิวาส Green office (5ส.) เพื่อให้การปฏิบัติในการลดใช้พลังงานเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐…

กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลวานรนิวาส นำโดย นางจินตนา ผาอินทร์ วงษ์รัตนะ นายกเทศมนตรีตำบลวานรนิวาส พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนัก…

ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 8.00 น. เทศบาลตำบลวานรนิวาส นำโดย นางจินตนา ผาอินทร์ วงษ์รัตนะ นายกเทศมนตรีตำบลวานรนิวาส พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงา…

  ประกาศ / ระเบียบหลักเกณฑ์ / ดาวน์โหลด

ประกาศเทศบาลตำบลวานรนิวาส เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 26 มกราคม 64
-ร่าง-ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 19 มกราคม 64
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ-พ.ศ2563 : 30 ธันวาคม 63
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวานรนิวาส-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2562- : 30 ธันวาคม 63
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี-พ.ศ.2561-2564-ประจำปีงบประมาณ-2561-เมษายน-2561-กันยายน-2561 : 30 ธันวาคม 63
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี-2559-2560-ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ : 30 ธันวาคม 63
ประกาศเทศบาลตาบลวานรนิวาส เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ : 30 ธันวาคม 63
เจตจานงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส : 30 ธันวาคม 63

  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

  เว็บบอร์ด-กระดานสนทนา

  หนังสือราชการ สถ.

  FACEBOOK


นายปรีดา สุวรรณพรม
ปลัดเทศบาลตำบล
วานรนิวาส

ร้องทุกข์-สายตรงผู้บริหาร

โทร.08123456789

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน