index

Slider
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ระบบบริหารเว็บไซต์

ท่านคิดว่าเทศบาลตำบลวานรนิวาส ควรเน้นหนักแก้ปัญหาเรื่องใดเป็นอันดับแรก?
4 votes

  ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

  สาระน่ารู้กับองค์กร

โครงการลอยกระทง เทศบาลตำบลวานรนิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลวานรนิวาส นำโดยนางจินตนา ผาอินทร์ วงษ์รัตนะ คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล จัดโครงการลอยกระทง เทศบาลตำบลวานรนิวาส ประจำป…

ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 8.00 น. เทศบาลตำบลวานรนิวาส นำโดย นางจินตนา ผาอินทร์ วงษ์รัตนะ นายกเทศมนตรีตำบลวานรนิวาส พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงา…

รายงานประชุมสภา
รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ : 29 กันยายน 64
รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 : 27 กันยายน 64
รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 : 18 สิงหาคม 64
รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 : 9 สิงหาคม 64
รายงานการประชุมสภา สมัยประชุม วิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 : 28 มิถุนายน 64
รายงานการประชุมสภา สมัยประชุม วิสามัญ สมัยที่ 1 : 17 มิถุนายน 64
รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 : 24 พฤษภาคม 64
รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก : 11 พฤษภาคม 64
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวานรนิวาส ครั้งแรก : 5 พฤษภาคม 64

  ประกาศ / ระเบียบหลักเกณฑ์ / ดาวน์โหลด

คู่มือประชาชนเลือกตั้งเทศบาล : 9 มีนาคม 64
ประกาศเทศบาลตำบลวานรนิวาส รายงานการตรวจสอบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ที่ได้รับการตรวจรับรองจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร : 11 กุมภาพันธ์ 64
ประกาศเทศบาลตำบลวานรนิวาส เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 26 มกราคม 64
-ร่าง-ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 19 มกราคม 64
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ-พ.ศ2563 : 30 ธันวาคม 63
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวานรนิวาส-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2562- : 30 ธันวาคม 63
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี-พ.ศ.2561-2564-ประจำปีงบประมาณ-2561-เมษายน-2561-กันยายน-2561 : 30 ธันวาคม 63
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี-2559-2560-ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ : 30 ธันวาคม 63

  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 

  เว็บบอร์ด-กระดานสนทนา

  หนังสือราชการ สถ.

  FACEBOOK

นายกำจัด ทิพย์สุริย์
นายกเทศมนตรีตำบลวานรนิวาส
โทร.061-0760-782
นายปรีดา สุวรรณพรม
ปลัดเทศบาลตำบล
วานรนิวาส
โทร.081-768-2155

ร้องทุกข์

โทร.042-791137

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน

ระบบจองคิวห้องประชุม
#
#
#
#
#
#
#
#