index

previous arrow
next arrow
Slider
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ระบบบริหารเว็บไซต์

ท่านคิดว่าเทศบาลตำบลวานรนิวาส ควรเน้นหนักแก้ปัญหาเรื่องใดเป็นอันดับแรก?
3 votes
คู่มือประชาชน
#
#
#
#
#
#
#
#

  ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

  สาระน่ารู้กับองค์กร

ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 8.00 น. เทศบาลตำบลวานรนิวาส นำโดย นางจินตนา ผาอินทร์ วงษ์รัตนะ นายกเทศมนตรีตำบลวานรนิวาส พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงา…

มาตรการประหยัดพลังงานเทศบาลตาบลวานรนิวาส Green office (5ส.)

มาตรการประหยัดพลังงานเทศบาลตาบลวานรนิวาส Green office (5ส.) เพื่อให้การปฏิบัติในการลดใช้พลังงานเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐…

ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

มื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 น. เทศบาลตำบลวานรนิวาส นำโดย นางจินตนา ผาอินทร์ วงษ์รัตนะ นายกเทศมนตรีตำบลวานรนิวาส พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงา…

  ประกาศ / ระเบียบหลักเกณฑ์ / ดาวน์โหลด

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ-พ.ศ2563 : 30 ธันวาคม 63
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวานรนิวาส-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2562- : 30 ธันวาคม 63
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี-พ.ศ.2561-2564-ประจำปีงบประมาณ-2561-เมษายน-2561-กันยายน-2561 : 30 ธันวาคม 63
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี-2559-2560-ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ : 30 ธันวาคม 63
ประกาศเทศบาลตาบลวานรนิวาส เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ : 30 ธันวาคม 63
เจตจานงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส : 30 ธันวาคม 63
มาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน : 30 ธันวาคม 63
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2561 : 24 ธันวาคม 63

  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล

24 ธันวาคม 63 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2562
24 ธันวาคม 63 มาตรการประหยัดพลังงานเทศบาลตาบลวานรนิวาส Green office (5ส.)
2 ธันวาคม 63 โครงการลอยกระทง เทศบาลตำบลวานรนิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
2 ธันวาคม 63 พิธีวางพวงมาลาปิยมหาราช 23
2 ธันวาคม 63 จิตอาสา เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2 ธันวาคม 63 ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2563
2 ธันวาคม 63 เปิดเรียนวันแรกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวานรนิวาส
2 ธันวาคม 63 กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
2 ธันวาคม 63 กิจกรรมจิตอาสาสร้างเจดีย์ วัดพระอาจารย์ชาตรี
2 ธันวาคม 63 ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล

24 ธันวาคม 63 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2562
24 ธันวาคม 63 มาตรการประหยัดพลังงานเทศบาลตาบลวานรนิวาส Green office (5ส.)
2 ธันวาคม 63 โครงการลอยกระทง เทศบาลตำบลวานรนิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
2 ธันวาคม 63 พิธีวางพวงมาลาปิยมหาราช 23
2 ธันวาคม 63 จิตอาสา เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2 ธันวาคม 63 ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2563
2 ธันวาคม 63 เปิดเรียนวันแรกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวานรนิวาส
2 ธันวาคม 63 กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
2 ธันวาคม 63 กิจกรรมจิตอาสาสร้างเจดีย์ วัดพระอาจารย์ชาตรี
2 ธันวาคม 63 ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ข่าวประกวดราคากลางสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบล

24 ธันวาคม 63 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2562
24 ธันวาคม 63 มาตรการประหยัดพลังงานเทศบาลตาบลวานรนิวาส Green office (5ส.)
2 ธันวาคม 63 โครงการลอยกระทง เทศบาลตำบลวานรนิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
2 ธันวาคม 63 พิธีวางพวงมาลาปิยมหาราช 23
2 ธันวาคม 63 จิตอาสา เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2 ธันวาคม 63 ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2563
2 ธันวาคม 63 เปิดเรียนวันแรกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวานรนิวาส
2 ธันวาคม 63 กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
2 ธันวาคม 63 กิจกรรมจิตอาสาสร้างเจดีย์ วัดพระอาจารย์ชาตรี
2 ธันวาคม 63 ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

  เว็บบอร์ด-กระดานสนทนา

  หนังสือราชการ สถ.

  FACEBOOK

ผู้บริหารตำบลวานรนิวาส
นางจินตนา ผาอินทร์ วงษ์รัตนะ
นายกเทศมนตรีตำบล
วานรนิวาส

นายปรีดา สุวรรณพรม
ปลัดเทศบาลตำบล
วานรนิวาส

ร้องทุกข์-สายตรงผู้บริหาร

โทร.08123456789

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน