index

Slider
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ระบบบริหารเว็บไซต์

ท่านคิดว่าเทศบาลตำบลวานรนิวาส ควรเน้นหนักแก้ปัญหาเรื่องใดเป็นอันดับแรก?
4 votes

  ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

เชิญชวนร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ของเทศบาลตำบลวานรนิวาส

NACC ITA ชิญชวนร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ของเทศบาลตำบ…

  สาระน่ารู้กับองค์กร

กิจกรรมล้างตลาดโต้รุ่งเทศบาลตำบลวานรนิวาส

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. โดยท่านปลัดเทศบาล ท่านรองปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างทุกกอง ที…

กิจกรรมการตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร ในตลาดสดเทศบาลตำบลวานรนิวาส

วันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลวานรนิวาส ร่วมกับภาคีเครือข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภคอำเภอวานรนิวาส ล…

บุญประเพณีงานบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเสบุญเรือง ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ในวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลวานรนิวาส โดยนายกำจัด ทิพย์สุริย์ นายกเทศมนตรีตำบลวานรนิวาส ท่านสุกณา สาระนันท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดส…

รายงานประชุมสภา
รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 : 27 ธันวาคม 64
รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 : 29 กันยายน 64
รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 : 27 กันยายน 64
รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 : 18 สิงหาคม 64
รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 : 9 สิงหาคม 64
รายงานการประชุมสภา สมัยประชุม วิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 : 28 มิถุนายน 64
รายงานการประชุมสภา สมัยประชุม วิสามัญ สมัยที่ 1 : 17 มิถุนายน 64
รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 : 24 พฤษภาคม 64
รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก : 11 พฤษภาคม 64
กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยประชุมสามัญ ประจำ พ.ศ.2564 และกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 : 6 พฤษภาคม 64

  ประกาศ / ระเบียบหลักเกณฑ์ / ดาวน์โหลด

ประกาศสภาเทศบาลตำบลวานรนิวาส เชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำ พ.ศ.2564 : 21 ธันวาคม 64
ประกาศสภาเทศบาลตำบลวานรนิวาส เชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำ พ.ศ.2564 : 27 กันยายน 64
ประกาศสภาเทศบาลตำบลวานรนิวาส เชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำ พ.ศ.2564 : 20 กันยายน 64
ประกาศสภาเทศบาลตำบลวานรนิวาส เชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำ พ.ศ.2564 : 13 สิงหาคม 64
ประกาศสภาเทศบาลตำบลวานรนิวาส เชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำ พ.ศ.2564 : 2 สิงหาคม 64
ประกาศสภาเทศบาลตำบลวานรนิวาส เชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำ พ.ศ.2564 : 22 มิถุนายน 64
ประกาศสภาเทศบาลตำบลวานรนิวาส เชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำ พ.ศ.2564 : 11 มิถุนายน 64
ประกาศสภาเทศบาลตำบลวานรนิวาส เชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำ พ.ศ.2564 : 18 พฤษภาคม 64

  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 

  เว็บบอร์ด-กระดานสนทนา

  หนังสือราชการ สถ.

  FACEBOOK

นายกำจัด ทิพย์สุริย์
นายกเทศมนตรีตำบลวานรนิวาส
โทร.061-0760-782
นายปรีดา สุวรรณพรม
ปลัดเทศบาลตำบล
วานรนิวาส
โทร.081-768-2155

นางสาวไพจิตร  มีพรหม

รองปลัดเทศบาลตำบล
วานรนิวาส
โทร.082-2958255

ร้องทุกข์

โทร.042-791137

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน

ระบบจองคิวห้องประชุม
#
#
#
#
#
#
#
#